Utlysta poster

 

Just nu är följande poster tillgängliga för ansökan:

Curator Curatorum vt 20 (arvodering 100%)
Curator Curatorum skall representera Kuratorskonventet, förbereda och leda konventets och arbetsnämndens sammanträden, handlägga de av Kuratorskonventets angelägenheter som inte genom stadgarna ålagts annan, tillse att av Kuratorskonventet och arbetsnämnden fattade beslut verkställs samt upprätta verksamhetsberättelse och överlämna denna till arbetsnämnden efter avslutad verksamhetsperiod.

Vice Curator Curatorum vt 20 (arvodering 100%)
Vice Curator Curatorum skall biträda Curator Curatorum i dennes arbete, samt vid förfall för Curator Curatorum fullgöra dennes åligganden. Vice Curator Curatorum ansvarar även för Klubbmästarkonventet (KMK).

Custos Pecuniae 2020 (arvodering 50%)
Custos Pecuniae har ansvar för konventets ekonomi och skall förvalta denna i enlighet med av konventet fattade beslut. Custos Pecuniae förvaltar också kuratorskonventets tillgångar och överser och förvaltar ekonomin för KKs 13 underkonvent. Custos Pecuniae representerar kuratorskonventet i relationen med leverantörer och avtalspartners.

Sekreterare VT 20
Sekreteraren skall föra och utsända protokoll från konventets sammanträden, föra och utsända protokoll från arbetsnämndens sammanträden samt biträda Curator Curatorum i dennes arbete.

Två ledamöter av Arbetsnämnden 2020
Arbetsnämnden åligger att leda Kuratorskonventets verksamhet och förvalta dess tillgångar, ansvara för beredning av de ärenden, utom valärenden, som skall behandlas på konventssammanträden, anta, ändra och upphäva arbetsordningar, samt att snarast utsända meddelanden om detta till medlemsnationerna, framlägga förslag till budget för nästkommande räkenskapsperiod, framlägga förslag till kuratorskonventets verksamhetsplan för de två kommande verksamhetsperioderna, utsända verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsperiod respektive resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsperiod, söka information, synpunkter och hjälp av kuratorskonventets konstituerade utskott, underkonvent och konventets ledamöter i frågor av särskild vikt, samt att under tider då konventssammanträde inte förekommer i brådskande fall fatta beslut i kuratorskonventets namn.

Två suppleanter av Arbetsnämnden VT20
Se beskrivning ovan.

Datoransvarig 2020
Datoransvarig ser till att dator och teknik i eller i relation till KK-kontoret fungerar. Datoransvarig är även behjälplig när det gäller mail, hemsida och programvara.

Alumnsamordnare 2020
Leder möten med alumnansvariga från nationerna samt är nationernas länk till Uppsala Universitets alumnkoordinator.

Alkoholkulturansvarig 2020
Alkoholkultursansvarig arbetar för att hålla Kuratorskonventet samt dess medlemsnationer uppdaterade inom alkohol- och beroenderelaterade frågor. Alkoholkulturansvarig ska även delta i de samarbeten som Kuratorskonventet har med studenthälsan och berörda myndigheter såsom polis och kommun inom ANDT(alkohol, narkotika, doping, tobak)-frågor.

Tre ledamöter av Valnämnden VT20
Valnämnden åligger att förbereda de val som konventet skall förrätta.

En ledamot av Rådgivandenämnden 2020

Verksamhetsrevisor 2020
Verksamhetsrevisor ska granska Kuratorskonventets och Arbetsnämndens arbete samt lägga fram berättelser över sina granskningar.

Ansök senast 5 november till val@kuratorskonventet.se

Här hittar du ansökningsformulär.

Vid frågor eller funderingar, maila val@kuratorskonventet.se 

Utlysta poster som väljs av Arbetsnämnden

Två redaktörer för Recentior och Beginners Guide 2020
Redaktörerna är ansvariga för att ta ansvar för att ta fram material och färdigställa Kuratorskonventets tidningar Recentior och Beguinners Guide, under ledning av kommunikationsansvarig.

Fotograf VT20
Kuratorskonventets fotograf skall ta nationsanonyma kort till broschyrer, Recentior och andra material som KK kan använda sig av vid marknadsföring av Uppsalas studentnationer, bygga ut Kuratorskonventets bilddatabas, bevaka aktuella händelser så som stora gasquer, baler, Valborg och Kuratorskonventets aktiviteter, ta personporträtt på Kuratorskonventets förtroendevalda samt vara fotograf vid terminens högtidskonvent.

Ansök senast 9 december till val@kuratorskonventet.se

Här hittar du ansökningsformulär.

Vid frågor eller funderingar, maila val@kuratorskonventet.se