Organisationen

 

Nationerna representeras i kuratorskonventet, vanligtvis av förste och andre kurator. Kuratorskonventets verkställande presidium består av ordförande, kallad curator curatorum, kassören, kallad custos pecuniae, vice curator curatorum och sekreteraren. Kontaktuppgifter till alla som arbetar på kuratorskonventet kan du hitta här.

Kuratorskonventet har även en styrelse, kallad arbetsnämnden, bestående av presidiet, fyra av Kuratorskonventet valda ledamöter och två suppleanter samt curator curatorum emerita/emeritus. Arbetsnämnden har bland annat till uppgift att bereda och utreda de ärenden som senare behandlas på Kuratorskonventets möten.

Kuratorskonventet har bildat 13 underkonvent för att underlätta samarbetet mellan nationerna på ämbetsmannanivå. Läs mer om dessa på underkonventens sida, eller klicka här för att komma dit direkt.