KURATORSKONVENTET

 

Kuratorskonventet är samarbetsorganet för Uppsalas tretton studentnationer. Det bildades 1831 för att öka samarbetet mellan nationerna och tillvarata nationernas gemensamma intressen. Nationernas kuratorer sammanträder i Kuratorskonventet en gång i månaden under terminstid då även representanter för andra organisationer med studentanknytning som studentkårerna, studentprästerna, studenthälsan m. fl. sitter adjungerade. Samtliga medlemmar i studentnationerna äger tillträde till sammanträdena.

Kuratorskonventet handhar vidare för nationernas räkning en rad kontakter med utomstående parter som Uppsala universitet, Uppsalas studentkårer, Uppsala kommun, samt utomstående organisationer och företag. Kuratorskonventet ger dessutom regelbundet ut olika publikationer, till exempel tidningen Recentior och Nationsguiden, och genomför i samband med Valborgfirandet kampanjen ”Varannan Vatten”.

 
 

Ny student

Välkommen till Sveriges främsta studentstad! Mer information om nationerna, kuratorskonventet och studentlivet kan du hitta här.

 

Gästkort

På besök men inte student i Uppsala? Information om gästkort hittar du här.

Våra samarbetspartners